RETWEETS
4
LIKES
14
REACH
83,513

Recent retweets

RT @ChanuNepal: धन्न हात हातमा मोबाइल फोन र इन्टरनेट अाइसके पछि कोरोना अायो नत्र दिन कसरी बिताउने थिउ होला😐
57,421 followers     मसानघाट
RT @ChanuNepal: धन्न हात हातमा मोबाइल फोन र इन्टरनेट अाइसके पछि कोरोना अायो नत्र दिन कसरी बिताउने थिउ होला😐
166 followers     Dhulikhel
RT @ChanuNepal: धन्न हात हातमा मोबाइल फोन र इन्टरनेट अाइसके पछि कोरोना अायो नत्र दिन कसरी बिताउने थिउ होला😐
3,815 followers     Nepal
RT @ChanuNepal: धन्न हात हातमा मोबाइल फोन र इन्टरनेट अाइसके पछि कोरोना अायो नत्र दिन कसरी बिताउने थिउ होला😐
21,960 followers     kathmandu

Try Retweet Rank premium insights for FREE

Sign Up Now